Prijímacie pohovory pre Bc. a Mgr. stupeň 2017/2018

Máš záujem o študijný program Audiovizuálne štúdiá? Ponúkame bližšie informácie k dennému štúdiu na bakalárskom a magisterskom stupni v akademickom roku 2017/2018.

BAKALÁRSKY STUPEŇ

Na Katedre audiovizuálnych štúdií možno študovať študijný program Audiovizuálne štúdiá. Prijímačky sa konajú každoročne, pričom počet nových študentov nepresahuje číslo 10. Nízky počet študentov umožňuje počas štúdia individuálnejší prístup.

Štúdium je bakalárske, denné a trvá 3 roky. Po absolvovaní bakalárskych štátnych skúšok absolvent získa titul bakalár. Mimoriadne talentovaní absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie 2 roky.

Predpokladom pre prijatie je stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, znalosť jedného svetového jazyka, dobré ovládanie spisovnej slovenčiny a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Od uchádzača sa očakáva základná orientácia v histórii domácej i svetovej kinematografie, oboznámenie sa so základmi všeobecnej estetiky v rozsahu stredoškolského učiva. Je vítané, ak uchádzač má za sebou už publikačnú (recenzentskú či odbornú) činnosť.

Termín podania prihlášky: do 1. 5. 2017
Termín pohovorov: 1. - 2. 6. 2017

 

MAGISTERSKÝ STUPEŇ

Magisterský stupeň štúdia audiovizuálnych štúdií je otvorený aj absolventom iných humanitných či umenovedných odborov, ktorí získali titul Bc. Poskytuje im možnosť špecializovaného štúdia filmu a pripravuje ich na samostatnú výskumno-publikačnú dráhu. Magisterské štúdium trvá 2 roky. Po absolvovaní magisterských štátnych skúšok absolvent získa titul magister. Mimoriadne talentovaní absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na doktorandské štúdium, ktoré v internej forme trvá 3 roky, v externej forme 5 rokov.

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia. (§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu (podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ).

Termín podania prihlášky: do  26. 4. 2017
Termín pohovorov: 27. 6. 2017

Podrobnejšie informácie nájdeš v prílohách a tiež na webe, kde sa môžeš dozvedieť viac o pedagógoch, predmetoch, publikáciách a aktivitách našej katedry:
http://ftf.vsmu.sk/ateliery-a-katedry/katedra-audiovizualnych-studii/prijimacie-pohovory/

Prospekt pre Bc. prijímačky

Prospekt pre Mgr. prijímačky