Online lexikón slovenských filmových tvorcov – dopĺňanie dejín slovenskej kinematografie prostredníctvom metódy orálnej histórie

Od školského roku 2007/2008 sa naši študenti v spolupráci so študentmi ďalších katedier FTF VŠMU podieľajú na riešení projektu Oral history – Audiovizuálne záznamy pamätníkov slovenskej kinematografie.

Oral history alebo orálna história – hovorená, rozprávaná história – je novodobou interdisciplinárnou metódou poznávania dejín. Sleduje individuálne zážitky a skúsenosti – veď niektoré svedectvá o uplynulých obdobiach sa nedajú získať inak ako autentickým rozhovorom s priamymi účastníkmi minulých dejov. V oblasti slovenskej filmologickej historiografie doteraz neprebehlo systematické skúmanie dejín prostredníctvom metódy orálnej histórie, ktoré by viedlo rozhovory so staršími, častokrát zabudnutými filmovými tvorcami. Aspekt zviditeľnenia, v našom prípade audiovizuálnym záznamom, pritom zohráva dôležitú úlohu – veď o mnohých tvorcoch hranej, dokumentárnej, animovanej a televíznej tvorby existujú len sporé fotografické a textové záznamy, a hoci figurujú v dejinách slovenskej kinematografie, získať o nich ucelený obraz je takmer nemožné.

V roku 2010 získal náš projekt dvojročnú grantovú podporu z Ministerstva školstva (KEGA č. 328-001VŠMU-4/2010, riešitelia: Václav Macek, Zuzana Mojžišová, Eva Filová). V rokoch 2012 – 2014 sme projekt inovovali a posunuli bližšie k odbornej (i laickej) verejnosti prostredníctvom webovej stránky s názvom Online lexikón slovenských filmových tvorcov – dopĺňanie dejín slovenskej kinematografie prostredníctvom metódy orálnej histórie (KEGA č. 006VŠMU-4/2012).

Od roku 2017 v projekte pokračujeme pod názvom FILMOVÁ PAMÄŤ – medzigeneračný dialóg realizovaný prostredníctvom metódy orálnej histórie (KEGA č. 001VŠMU-4/2017, riešiteľky: Zuzana Mojžišová, Eva Filová).

Výstupmi projektu sú audiovizuálne spracované rozhovory a ich autorizované textové prepisy, ktoré si môžete prečítať. V našom Online lexikóne nájdete nielen režisérov či kameramanov, ale aj animátorky a animátorov, hudobných skladateľov, zvukových majstrov, dramaturgov, filmových kritikov a publicistov...

V roku 2018 vyšla doplnená a inovovaná príručka:

Autorizované textové rozhovory z projektu Oral history:

...pokiaľ sa vám hneď nezobrazí .pdf súbor (celá verzia rozhovoru), stlačte F5 pre aktualizáciu stránky