Chceš sa naučiť na doktorskej úrovni rozpitvávať kinematografiu?

Na Katedre filmových štúdií je možné – po úspešnom prejdení prijímacím konaním – od budúceho školského roka nastúpiť na externé doktorandské štúdium.

Téma: Audiovizuálna tvorba Dušana Trančíka

Školiteľ: prof. Martin Ciel, PhD.

Anotácia: Analyticko-interpretačná práca, forma monografie. Sledovanie a pomenovanie základných kontextov Trančíkovej dokumentárnej a hranej filmovej tvorby a vzťahu fiction/nonfiction v jeho autorskej tvorbe. Rozbor jednotlivých diel – pomenovanie autorského gesta, špecifického štýlu a základných štylistických figúr výrazovej roviny. Tematický rozbor a interpretácia, reflexie hlavných a prelínajúcich sa tematických okruhov. Kontext referenčného sociálno-politického pozadia a zásadný vplyv dispozitívu na autorovu tvorbu. Trančíkove filmy ako sociálny konštrukt, umenie ako reflexia skutočnosti a výpoveď o nej. Text práce by mal ukázať v intenciách metodológie Roberta Rosenstonea vzťah histórie a audiovizuálnych médií na konkrétnom prípade tvorby D. Trančíka.

Uchádzači a uchádzačky sa prihlasujú prostredníctvom systému ePrihláška do 15. mája 2023.

K prihláške je potrebné pripojiť

  1. životopis,
  2. motivačný list,
  3. projekt dizertačnej práce, v rozsahu cca 3-8 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier) s jasne definovaným predmetom výskumu. Súčasťou je zoznam relevantnej literatúry,
  4. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  5. súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach.

Termíny prijímacej skúšky: 6. júna 2023 na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

Viac info (vrátane interného predpisu pre doktorandské štúdium) sa dá nájsť tu: https://www.vsmu.sk/o-skole/pracoviska/institut-teorie-divadla-filmu-hudby/teoria-divadla-filmu-a-hudby-phd/