Prekarita v európskom filme

Začiatkom roka 2020 som sa na pozvanie kolegov z Filmovej univerzity Konrada Wolfa v nemeckom Babelsbergu zúčastnila vedeckého sympózia Prekarita v európskom hranom a dokumentárnom filme. Zišli sa na nej filmoví vedci a historici z rôznych krajín Európy, aby spoločne diskutovali o spôsoboch reprezentácie prekarizácie, chudoby a sociálnej exklúzie vo svojich domácich kinematografiách. Ukázalo sa, že spektrum vizuálnych i naratívnych motívov spojených s týmito témami je pomerne široké. A tiež, že rôzne európske kinematografie reflektujú dané fenomény v rôznej miere. O to prekvapujúcejšie bolo pre hostí sympózia i samotných hostiteľov zistenie, že slovenská kinematografia, v medzinárodných rámcoch vnímaná skôr marginálne, je priam veľmocou sociálnych drám a dokumentov. Že slovenskí filmári s invenciou i vášňou skúmajú rôzne kontexty a vrstvy sociálnych problémov. Pre mňa bolo mimoriadne potešujúce, môcť toto poznanie sprostredkovať.

Ako to už v akademickom svete býva, veci potrebujú dlhšie dozrieť. A tak po vyše dvoch rokoch vydáva vydavateľstvo De Gruyter v angličtine kolektívnu monografia s titulom Precarity in European Film. Depictions and Discourses, v ktorej sú predstavené príspevky zo sympózia. Vo svojej štúdii Sociálni martýri v slovenskej sociálnej dráme a sociálnom dokumente vychádzam z trópu sociálneho martýra ako jedného z určujúcich kultúrnych trópov, objavujúcich sa v súčasnej slovenskej kinematografii. Prinášam prehľad tém, ktorým sa tieto filmy venujú, a porovnávam situáciu so spôsobom spracovania v českej kinematografii. Následne sa zameriavam na analýzu tematických, vizuálnych a naratívnych motívov, prostredníctvom ktorých slovenskí filmári reprezentujú fenomén prekarizácie.

Kniha vychádza 6. júna 2022, ale vďaka práci editorov Elisy Cuter, Guida Kirstena a Hanny Prenzel je v elektronickej forme dostupná ako open access a k dispozícii na voľné stiahnutie na tomto linku https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110707816/html .

Katarína Mišíková, pedagogička KAS