Príďte ku nám na magistra!

Hľadáš študijný odbor, kde by si mohol/la pokračovať po bakalárskom štúdiu? Chceš mať 90 % pravdepodobnosť, že sa uplatníš v odbore, ktorý vyštuduješ? Láka ťa intelektuálny svet kinematografie, kultúrnych a vzdelávacích projektov, archívov, knižníc, filmoték, festivalov a filmových klubov? Vyskúšaj doplňujúce prijímačky na magisterský stupeň študijného programu Audiovizuálne štúdiá!

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV O MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKAD. ROKU 2020/21:

TERMÍN A MIESTO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 24. august 2020, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava (presný čas  a miestnosť budú spresnené).

Všetci uchádzači o štúdium na magisterskom stupni FTF VŠMU môžu absolvovať prijímací pohovor iba v školou stanovenom termíne.

 

Najneskôr do 18. 8. 2020 uchádzač doručí: 

 • Kompletne vyplnenú  ELEKTRONICKÚ prihlášku na vysokoškolské štúdium – magisterské – druhý stupeň – (výlučne v elektronickej forme): http://e-prihlaska.vsmu.sk Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v AIS, v záložke „Interné návody“. Elektronickú prihlášku je potrebné riadne vyplniť a potvrdiť v systéme. Netreba ju tlačiť a zasielať poštou. Zaslať výlučne elektronicky na mihokova@vsmu.sk
 • Profesijný životopis (filmografia, publikačná činnosť, festivaly, ohlasy) – zaslať výlučne elektronicky na kas.ftf.vsmu@gmail.com  a mihokova@vsmu.sk
 • Notársky overenú kópiu bakalárskeho diplomu – scan – zaslať výlučne elektronicky na kas.ftf.vsmu@gmail.com  a mihokova@vsmu.sk , originál doniesť na prijímacie skúšky. Neplatí pre absolventov FTF VŠMU a študentov, ktorí končia štúdium v aktuálnom akademickom roku. Tí doručia doklad najneskôr do termínu zápisu na štúdium.
 • Potvrdenia o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 40,- EUR.  Treba  ho uhradiť na číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858, BIC kód: SPSRSKBAXXX , SWIFT kód: SUBASKBX, variabilný symbol: 63, adresát: Vysoká škola múzických umení, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava (elektronická prihláška Vám vygeneruje príkaz na úhradu). Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a mgr. prijimacky. Scan, foto poplatku zaslať výlučne elektronicky na mihokova@vsmu.sk, originál doniesť na prijímacie skúšky. V prípade nezaplatenia poplatku spojeného s prijímacím konaním v stanovenej výške, prihláška na štúdium nebude akceptovaná. Poplatok za prijímacie konanie v prípade neúčasti na prijímacom konaní bude vrátený vo výške 50% len na základe žiadosti a predloženého lekárskeho potvrdenia.
 • Výpis absolvovaných skúšok a udelených kreditov (neplatí pre bakalárov FTF VŠMU), – zaslať výlučne elektronicky na kas.ftf.vsmu@gmail.com a mihokova@vsmu.sk , original doniesť na prijímacie skúšky. Výpis je súčasťou Dodatku k diplomu.
 • Vypočítaný vážený študijný priemer zo všetkých absolvovaných semestrov bakalárskeho štúdia vpísať do elektronickej prihlášky a zaslať výlučne elektronicky na kas.ftf.vsmu@gmail.com a mihokova@vsmu.sk

 

 VŠEOBECNÉ KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia. (§ 56 Zákona o VŠ). Prijatie uchádzačov, ktorí ešte nemajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium), je podmienené jeho získaním najneskôr do dňa zápisu /podmienečné prijatie na štúdium v zmysle § 58 ods. 1 Zákona o VŠ/

 

ŠPECIFICKÉ KRITÉRIA PRIJÍMANIA:

Projekt magisterskej záverečnej práce, ktorému sa chcú uchádzači venovať počas magisterského štúdia v nasledujúcej štruktúre:

 • krátka anotácia v rozsahu cca. 1-3 ns so základnými tézami a konceptom
 • bibliografické referencie
 • vedecká štúdia v rozsahu cca. 40 ns z oblasti dejín alebo teórie umenia alebo humanitných vied
 • prehľad publikačnej a odbornej činnosti s 3 ukážkami textov (fakultatívne kritérium)

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁC uvedených v špecifických kritériách: elektronicky najneskôr do 18. 8. 2020 zaslať na emailovú adresu kas.ftf.vsmu@gmail.com

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA:

Uchádzač o štúdium sa v rámci prijímacieho konania podrobí skúške pred skúšobnou komisiou menovanou dekanom FTF VŠMU, ktorá POZOSTÁVA Z:

 • vyhodnotenia študijných výsledkov uchádzača na bakalárskom stupni štúdia, posúdenia a  zhodnotenia uchádzačovho projektu záverečnej práce z hľadiska jeho výskumného potenciálu, náročnosti, primeranosti a reálnosti aj vzhľadom na objektívne možnosti školiaceho pracoviska (max počet získaných bodov: 50)
 • ústneho pohovoru s uchádzačom (max počet získaných bodov: 40)
 • vyhodnotenia publikačnej a odbornej činnosti (max počet získaných bodov: 10)

Uchádzač o štúdium môže na prijímacej skúške získať max. 100 bodov.

Na prijatie na štúdium je potrebné získať min. 60 bodov.

Navrhnutí na prijatie budú prví uchádzači v poradí, ktorí splnili podmienky prijatia a získali viac ako 60 bodov.

PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV: max. 8

 

Viac o rozvíjaní odborných kompetencií na našej katedre sa dozvieš tu.

Viac o katedre tu.

 

ODPORÚČANÁ LITERATÚRA K ÚSTNEJ SKÚŠKE

Václav Macek – Jelena Paštéková: Dejiny slovenskej kinematografie

Kristin Thompsonová – David Bordwell: Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie

Francesco Casetti: Filmové teorie 1945-1990

Časopisy: Kino-Ikon, Iluminace, Cinepur, Film.sk, www.kinecko.com …