Prihláste sa ku nám! Bakalárske prijímačky budú tento rok špeciálne, magisterské tradičné.

Bakalársky stupeň:

Každoročne sa prijímacie konanie na náš odbor v bakalárskom stupni (tak ako na ostatné odbory FTF VŠMU) konalo dva dni. Okrem zaslania povinných domácich úloh pozostávalo z testu všeobecného prehľadu v umení, projekcie filmu, recenzie napísanej priamo na prijímačkách a pohovoru. Tento rok skúšame nový model a vy môžete byť pri tom! Povinné domáce práce zostávajú, ale dvojdňové prijímacie konanie nahrádza motivačný list. Máte záujem o štúdium u nás? Pozeráte radi filmy a premýšľate o nich? Napíšte nám o tom, vyznajte sa zo svojich filmových a profesijných túžob a dajte nám jasný signál, prečo by sme vás mali prijať.

Prihlášku treba zaslať najneskôr do 15.5.2022

Povinné domáce práce pošlite do 15.6.2022

Výsledok prijímacích skúšok sa dozviete 26.6.2022

 

Prihláška

Uchádzači sa môžu prihlásiť buď elektronickou formou cez systém ePrihláška, alebo papierovou formou. Preferujeme elektronické prihlášky.

 • Elektronická prihláška
  • Uchádzači a uchádzačky sa najneskôr do 15. 5. 2022 prihlasujú prostredníctvom systému ePrihláška: https://e-prihlaska.vsmu.sk/ais/eprihlas/#!/hom
  • Po vyplnení a potvrdení v systéme uchádzač prihlášku vytlačí a najneskôr 15. 5. 2022 ju pošle doporučene poštou aj vrátane papierových povinných príloh na adresu: Študijné oddelenie (Bc), Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava
  • Okrem toho prihlášku zo systému stiahne aj vo formáte PDF a do 15. 5. 2022 ju spolu s oskenovanými povinnými prílohami pošle mailom na jozefa.gasparcova@vsmu.sk a jakub.medvecky@vsmu.sk.
  • VŠMU neakceptuje iné typy elektronických prihlášok. Prihlášky zaslané po termíne nebudú akceptované.
 • Papierová prihláška
  • Uchádzač/ka vyplní papierovú prihlášku a zašle ju najneskôr do 15. 5. 2022 spolu s povinnými prílohami doporučene poštou na adresu: Študijné oddelenie (Bc), Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava

Povinné prílohy k prihláške

 • papierové potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40 / 50 €
 • životopis
 • overená kópia maturitného vysvedčenia, ak uchádzač už zmaturoval
 • kópie výročných vysvedčení zo všetkých ročníkov strednej školy

 

Povinné domáce práce

Uchádzač/ka vypracuje a najneskôr do 15. 6. 2022 zašle nasledovné domáce práce:

 • štruktúrovaný životopis, ktorého súčasťou môžu byť informácie o doplňujúcom vzdelaní (Základná umelecká škola, záujmové kurzy, umelecké workshopy), informácie o iných relevantných skutočnostiach (napr. publikované texty, umelecké výstupy, súťaže),
 • zoznam prečítaných kníh s filmovou tematikou alebo všeobecnejšie odborných alebo populárno-vedných publikácií o umení,
 • motivačný list, ktorý musí obsahovať dôvody a predpoklady pre zvolený študijný odbor v rozsahu 2 až 3 normostrany (pričom za normostranu sa považuje text s 1800 znakmi vrátane medzier),
 • dve ukážkové publikované alebo nepublikované filmové recenzie – každá v rozsahu min. 2 a max. 3 normostrany.

Uchádzač/ka pošle domáce práce výlučne v elektronickej podobe na mailové adresy jakub.medvecky@vsmu.sk a  zuzana.mojzisova@vsmu.sk. Práce zaslané po termíne nebudú akceptované.

 

Podrobnejšie informácie o prijímačkách a podmienkach prijatia nájdete na webe školy https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/katedra-audiovizualnych-studii/audiovizualne-studia-bc/

Informácie o študijnom odbore Filmové štúdiá (zameranie odboru, pedagógovia, absolventi, projekty katedry...) sú tu -> https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/katedra-audiovizualnych-studii/

 

Držíme vám palce a tešíme sa na vaše texty!

Magisterský stupeň:

Na rozdiel od nových bakalárskych prijímačiek, magisterské zostávajú tradičné. Pozostávajú zo zaslania domácich prác a pohovoru. Tradičné však nemusí znamenať nudné. Určite bude pohovor inšpiratívny pre všetky zúčastnené strany. Tradičnou je aj možnosť prijímať študentov, ktorí nie sú absolventi bakalárskeho stupňa na našej katedre. Sme otvorení impulzom z rôznych vedeckých a spoločenských oblastí. Dôkazom sú naši kolegovia, ktorí prišli z oblasti architektúry,  výtvarného umenia, scenáristiky či archívnictva. Ste vítaní všetci so záujmom o film a s odbornou štúdiou v portfóliu.

Prihlášku treba zaslať najneskôr do 15.5.2022

Povinné domáce práce pošlite do 13.6.2022

Prijímacie skúšky sa budú konať 20.6.2022 od 9:00

 

Prihláška

Uchádzači sa môžu prihlásiť buď elektronickou formou cez systém ePrihláška, alebo papierovou formou. Preferujeme elektronické prihlášky.

 • Elektronická prihláška
  • Uchádzači a uchádzačky sa najneskôr do 15. 5. 2022 prihlasujú prostredníctvom systému ePrihláška: https://e-prihlaska.vsmu.sk/ais/eprihlas/#!/hom
  • Po vyplnení a potvrdení v systéme uchádzač prihlášku vytlačí a najneskôr 15. 5. 2022 ju pošle doporučene poštou aj vrátane papierových povinných príloh na adresu: Študijné oddelenie (Mgr), Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava
  • Okrem toho prihlášku zo systému stiahne aj vo formáte PDF a do 15. 5. 2022 ju spolu s oskenovanými povinnými prílohami pošle mailom na  jana.mihokova@vsmu.sk a jakub.medvecky@vsmu.sk.
  • VŠMU neakceptuje iné typy elektronických prihlášok. Prihlášky zaslané po termíne nebudú akceptované.
 • Papierová prihláška
  • Uchádzač/ka vyplní papierovú prihlášku a zašle ju najneskôr do 15. 5. 2022 spolu s povinnými prílohami doporučene poštou na adresu: Študijné oddelenie (Mgr), Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2/A, 813 01 Bratislava

Povinné prílohy k prihláške

 • Ak je uchádzač študentom alebo absolventom FTF:
  • papierové potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40 / 50 €
  • životopis
  • slovná informácia o roku absolvovania štúdia na Filmovej a televíznej fakulte
 • Ak je uchádzač študentom inej vysokej školy:
  • papierové potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 40 / 50 €
  • životopis
  • vypočítaný vážený študijný priemer zo všetkých absolvovaných semestrov bakalárskeho štúdia
  • Ak ste už absolvovali bakalárske štúdium, priložte tiež kópiu/sken vášho bakalárskeho diplomu

Keď študijná referentka zaznamená v systéme AiS prihlášku a zároveň dostane e-mailom prihlášku s prílohami, dostanete notifikáciu o obdržaní. Doručenie prihlášky a príloh po stanovenom termíne neakceptujeme.

 

Povinné domáce práce

 • projekt magisterskej záverečnej práce, ktorému sa chcú uchádzači venovať počas magisterského štúdia v nasledujúcej štruktúre: krátka anotácia v rozsahu cca 1 až 3 normostrán (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier)  so základnými tézami a konceptom a 3 bibliografické referencie
 • vedecká štúdia v rozsahu cca. 40 normostrán z oblasti dejín alebo teórie umenia alebo humanitných vied (môže ísť aj o bakalársku prácu, ktorú uchádzač obhájil na predchádzajúcom stupni štúdia)
 • prehľad publikačnej a odbornej činnosti s 3 ukážkami textov (nepovinné, ale vítané kritérium)

Práce treba poslať výlučne elektronicky na adresy zuzana.mojzisova@vsmu.sk a jakub.medvecky@vsmu.sk najneskôr do 13. 6. 2022. Práce zaslané po termíne nebudú akceptované a uchádzač nebude pripustený k prijímaciemu konaniu.

Podrobnejšie informácie o prijímačkách a podmienkach prijatia nájdete na webe školy https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/katedra-audiovizualnych-studii/audiovizualne-studia-mgr/

Informácie o študijnom odbore Filmové štúdiá (zameranie odboru, pedagógovia, absolventi, projekty katedry...) sú tu -> https://www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/katedra-audiovizualnych-studii/

 

Držíme vám palce a tešíme sa na vás!