Vedy o umení na VŠMU posilňujú

Vedecké disciplíny na Vysokej škole múzických umení čakajú veľké zmeny a Katedra audiovizuálnych (filmových) štúdií bude pri tom. Od budúceho školského roka 2022/23 Akreditačná agentúra schválila nový študijný program Teória divadla, filmu a hudby, ktorý budú spoločne realizovať Katedra divadelných štúdií na Divadelnej fakulte, Katedra audiovizuálnych (filmových) štúdií na Filmovej a televíznej fakulte a Katedra teórie hudby a Katedra teórie tanca na Hudobnej a tanečnej fakulte.

Interdisciplinárne prepájame nielen teoretické štúdium s praktickými odbormi, ale aj umenovedy venované rôznym múzam. V novom študijnom programe sa budúci študenti budú môcť špecializovať v študijných plánoch divadelné štúdiá, filmové štúdia, tanečné štúdiá, teória hudby alebo hudobná dramaturgia a manažment. Na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia tak získajú možnosť venovať sa nielen svojej domovskej disciplíne, ale aj presahom k iným druhom umení a k ich teoretickej reflexii. Zároveň im to v rámci novovzniknutého Inštitútu teórie divadla, filmu a hudby umožní participovať na spoločných konferenčných, výskumných či publikačných projektoch a rozšíri ich možnosti uplatnenia v praxi.

Budujeme na spoločných základoch, ktorými sú snaha o porozumenie umeniu ako spôsobu svetatvorby, aby sme mohli v novej kvalite ďalej rozvíjať identitu našich jednotlivých disciplín.

Záujemci o štúdium v študijnom pláne Filmové štúdiá sa môžu hlásiť ku nám už teraz. Podrobné informácie o kritériách prijatia a termínoch podania prihlášok sú na týchto linkoch: Bakalárske štúdium: www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/katedra-audiovizualnych-studii/audiovizualne-studia-bc/ Magisterské štúdium: www.vsmu.sk/ftf/o-nas/ateliery-katedry-a-pracoviska/katedra-audiovizualnych-studii/audiovizualne-studia-mgr/ Doktoranské štúdium: www.vsmu.sk/o-skole/pracoviska/institut-teorie-divadla-filmu-hudby/teoria-divadla-filmu-a-hudby-phd/