Podmienky prijatia na študijný program Audiovizuálne štúdiá

Aktuálne termíny a bližšie informácie k prijímačkám na akademický rok 2021/2022 tu.

Na Katedre audiovizuálnych štúdií možno študovať študijný program Audiovizuálne štúdiá. Prijímačky sa konajú každoročne, pričom počet nových študentov nepresahuje číslo 10. Nízky počet študentov umožňuje počas štúdia individuálnejší prístup.

Štúdium je bakalárske, denné a trvá 3 roky. Po absolvovaní bakalárskych štátnych skúšok absolvent získa titul bakalár. Mimoriadne talentovaní absolventi majú možnosť vykonať prijímacie skúšky na magisterské štúdium, ktoré trvá ďalšie 2 roky.

Predpokladom pre prijatie je stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou, znalosť jedného svetového jazyka, dobré ovládanie spisovnej slovenčiny a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Od uchádzača sa očakáva základná orientácia v histórii domácej i svetovej kinematografie, oboznámenie sa so základmi všeobecnej estetiky v rozsahu stredoškolského učiva. Je vítané, ak uchádzač má za sebou už publikačnú (recenzentskú či odbornú) činnosť.

Domáce úlohy

Po odovzdaní prihlášky a pred samotnými prijímacími skúškami pošle uchádzač (v troch exemplároch a aj na CD) vypracované domáce úlohy:

 • zoznam piatich filmov (z nich aspoň jeden slovenský a jeden český), ktoré dôverne pozná a je pripravený urobiť rozbor ich štruktúry
 • zoznam prečítaných kníh s filmovou tematikou
 • publikované alebo nepublikované texty: 2 filmové kritiky – každá do 3 normostrán (1800 znakov vrátane medzier). Výber filmov je ľubovoľný, spolu treba odovzdať maximálne 6 strán v troch exemplároch a na CD. Všetky texty treba označiť celým menom a adresou (súbor nazvite priezviskom uchádzača).

Prijímacie skúšky

Skladajú sa z dvoch častí:

 • písomnej – analýza a hodnotenie odpremietaného filmu, test všeobecných znalostí z dejín a teórie umenia
 • ústnej – bude mať formu rozhovoru o jednom z piatich filmov, ktoré uchádzač uviedol v zozname. Uchádzač by mal v rozhovore prejaviť kultúrnu rozhľadenosť, postreh a vlastný názor, schopnosť argumentovať a doložiť estetický súd.

Okruhy otázok na prijímacie pohovory

 1. Súčasný slovenský film
 2. Svetový artový film
 3. Svetová literatúra
 4. Slovenská literatúra
 5. Slovenské divadlo
 6. Svetové divadlo
 7. Výtvarné umenie a fotografia
 8. Filmologická literatúra
 9. Filmová analýza
 10. Filmové časopisy

Odporúčaná odborná literatúra

Thompsonová, K. – Bordwell, D.: Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie.

Patalas, E. – Gregor, U.: Dejiny filmu.

Sadoul, G.: Dějiny filmu.

Macek, V. – Paštéková, J.: Dejiny slovenskej kinematografie.

Přádná, S. – Škapová, Z. – Cieslar, J.:Démanty všednosti.Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně.

Macek, V.:Štefan Uher.

Bordwell, D. – Thompsonová, K.: Umění filmu.

Monaco, J.: Jak číst film.

Casetti, F.: Dějiny filmových teorií 1945 – 1990.

Aristarco, G.: Dejiny filmových teórií.

Ejzenštejn, S.M.: Kamerou, tužkou, perem.