Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl

Film a príbuzné médiá majú v našej kultúre čoraz významnejšie miesto, do učebných osnov sa však ich dôležitosť premieta len veľmi pomaly. Či už je to tým, že mnoho ľudí je na základe každodenného stretávania sa s filmom mylne presvedčených, že mu dokážu prirodzene rozumieť – a pritom im často unikajú zložité mechanizmy, ukryté pod jeho zdanlivo ľahko dekódovateľným povrchom – alebo z iných dôvodov, s každým ďalším oneskorením potreba osvojenia si kritického vzťahu k videnému výrazne narastá.

Katedra audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU preto ponúka pedagógom a študentom stredných škôl projekt, na základe ktorého si môžu osvojiť schopnosť vnímať médiá, rozumieť im a využívať ich v súlade s vlastnými špecifickými požiadavkami.

Projekt filmovej výchovy pre stredné školy, ktorý bol podporený grantom Ministerstva školstva rozširuje osnovy výuky dejín umenia a slúži na popularizáciu filmového umenia a vedy. Je zameraný na študentov stredných škôl, ktorým sú určené prednášky a projekcie, a na ich pedagógov, ktorým je určený výstup z projektu v podobe základnej príručky filmovej výchovy pre stredné školy, s ktorou môžu ďalej samostatne pracovať v priebehu vlastného vyučovacieho procesu.

Projekt Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl pozostáva z dvoch základných nosných častí. Prvú tvorí séria desiatich prednášok na témy, presahujúce hranice filmovej teórie a histórie a korelujúce so stredoškolskými učebnými osnovami.  Prednášky, ktoré pripravia pedagógovia z Katedry umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU budú doplnené audiovizuálnymi ukážkami a projekciami celovečerných filmov.  Druhú časť projektu tvorí elektronická príručka k filmovej výchove, určená pedagógom stredných škôl.

Príručka bude obsahovať sprievodné texty k prednáškam ako aj súhrn základných informácií, bibliografické údaje a zoznamy odporúčaných filmov k jednotlivým témam, fotografie, analytické nákresy, ale aj užitočné tipy a inšpiratívne návody, s ktorými budú môcť stredoškolskí pedagógovia ďalej individuálne pracovať pri individuálnom zavádzaní prvkov filmovej výchovy do vlastného vyučovacieho procesu, či už v rámci predmetov ako estetika, alebo dejiny umenia, alebo aj rôznymi inými spôsobmi. Príručka nebude metodickým manuálom, ale otvoreným zdrojom informácií a inšpirácie, ponúkajúcim priestor na využitie v súlade s individuálnymi potrebami školy (umelecké školy, gymnázia atď.).

Ponuka prednášok z projektu Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl:

 

Ako a prečo rozumieť filmu – Doc. Katarína Mišíková, PhD.

Prednáška sa zameria na niekoľko spôsobov uvažovania o filmoch, ktoré nám môžu pomôcť lepšie porozumieť filmovým dielam a prehĺbiť tým naše porozumenie sveta i seba samých. Zároveň ponúkne stručný úvod do disciplíny audiovizuálnych štúdií, ktoré sa špecializujú na písanie o filme ako umení, médiu i zábavnom priemysle.  

 

Začiatky kinematografie – Mgr. Monika Mikušová, PhD. 

Nedokonalosť ľudského oka, cválajúce kone a diváci na úteku. Mýty a realita filmových dejín, alebo ako to všetko začalo. 

 

Filmová reč – Mgr. Monika Mikušová, PhD. 

Prednáška o rôznych spôsoboch komunikácie kinematografie s divákmi, usmerňovania ich pozornosti, či manipulácie s ich emóciami prostredníctvom výrazových prostriedkov filmu.

 

Film a výtvarné umenie – Mgr. art. Eva Filová, ArtD.

Film a výtvarné umenie sú prepojené od počiatkov kinematografie, výtvarné cítenie a špecifický maliarsky rukopis vniesli do filmu nielen vyštudovaní, profesionálni výtvarníci, ale aj režiséri so silne vyvinutým zmyslom pre kompozíciu a farbu.

 

Počúvať film – Mgr. art. Eva Šošková, ArtD.

„Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť.“ Známy frazeologizmus o dominancii zrakového vnemu pri získavaní informácií je príznačným aj pre film a filmový výskum. Hoci je film audio-vizuálnym dielom, nepovieme, že „včera som počul dobrý film“ alebo nebodaj „počul-videl si ten western?“ Napriek tomu sú zvuk a obraz neoddeliteľné a rovnocenné pri vnímaní, nakoľko si divák skladá významy nie len z obrazu alebo zo zvuku, ale z ich spolupôsobenia. A ako to film dokáže, môžeme zistiť zvukovo-obrazovou analýzou, čiže film rozmeniť na drobné napríklad pomocou pojmov hudba, ruchy, ľudský hlas, synchrónny a postsynchrónny, diegetický a nediegetický, či vnútroobrazový a mimoobrazový zvuk.

 

Za hranicami Večerníčka a 3D filmov z multiplexu – Mgr. art. Eva Šošková, ArtD.

Animované filmy sú schopné vytvárať samostatné jedinečné svety s vlastnými zákonitosťami a špecifikami. Slovo „vytvárať“ je v definícii animovaného filmu kľúčové. Kým hrané a dokumentárne tzv. live action filmy predkamerovú realitu s určitou mierou transformácie reprodukujú, animovaný film túto realitu produkuje, a teda vytvára. K tomu využíva širokú škálu animačných techník. Prednáška o rôznych podobách animovaného filmu bude bohato doplnená ukážkami.

 

Film ako experimentálne laboratórium – Mgr. art. Eva Filová, ArtD.

Okrem filmov, ktoré nás lákajú do sveta ilúzie svojim rozprávaním, realistickými či fantastickými reáliami, existuje odlišné chápanie filmu ako nezávislého, nekomerčného média so špecifickými vyjadrovacími prostriedkami, skúmajúceho hranice percepcie, materiál filmu a netradičné spôsoby ne/rozprávania.

 

Sen, psychoanalýza a surrealizmus vo filme – Mgr. art. Eva Filová, ArtD.

Bádanie hlbín podvedomia metódou psychoanalýzy a výkladu snov sa vyvíjalo paralelne so začiatkom kinematografie - práve film sa ukázal byť ideálnym prostriedkom pre zobrazenie otvorených aj potlačovaných túžob, frustrácií, rozdvojenia osobnosti...

 

Erotika v slovenskom filme? – Mgr. art. Eva Filová, ArtD.

Aké sú slovenské filmy v tematizovaní lásky či sexuality? Provokatívne, perverzné či skôr nesmelé, cudné? Ak existuje francúzsky bozk, nájdeme jedinečnú verziu slovenského bozku? Aké sú hranice medzi erotikou a sexualitou?

 

Slnko svieti – Slnko v sieti – Prof., PhDr. Jelena Paštéková, CSc.

Alfonz Bednár a Štefan Uher: Premeny literárneho a filmového rozprávania.

 

Súčasný slovenský hraný film – Doc. Katarína Mišíková, PhD.

Prednáška prinesie stručný prehľad hlavných trendov v súčasnom hranom, dokumentárnom i animovanom filme a pomôže mladému divákovi zorientovať sa v aktuálnom dianí v domácej kinematografii.

 

Film a ideológia – Prof., PhDr. Jelena Paštéková, CSc.

Na príklade filmu Muzika.

 

Slovenský exilový film I. – Prof. Václav Macek, CSc.

Leopold Lahola, Ján Kadár, Stanislav Barabáš, Igor Luther.

 

Slovenský exilový film II. (po roku 1980) – Prof. Václav Macek, CSc.

Igor Luther, Jozef Ort-Šnep, Ivan Reitman. Návraty a odchody po roku 1989.

 

Nový slovenský dokumentárny film – Doc. Mária Ferenčuhová, PhD.

Aký je dnešný dokumentárny film? Akým témam sa venuje? Na čo zaostruje pozornosť? Aké sú hlavné trendy v súčasnej nehranej kinematografii?

 

Životopisné filmy – Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.

Žáner životopisných filmov – teda filmov ponúkajúcich rozprávanie o životnej histórii konkrétneho človeka, ktorý v skutočnosti žil, prípadne ešte žije, a niečím významným či nezvyčajným sa zapísal do dejín – môže byť zmysluplnou pomôckou pri výučbe nielen dejepisu, ale aj iných predmetov, napríklad literatúry, cudzieho jazyka, etiky, náboženstva, prírodovedných vied, občianskej náuky...

 

Carmen – premeny príbehu – Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.

Útla novela Prospera Meriméea patrí k najčastejšie adaptovaným literárnym predlohám. Už celé desaťročia po nej siahajú nielen filmári, ale aj hudobníci, divadelníci či tanečníci. Rozprávanie doplnené ukážkami.

 

Holokaust a film – Mgr. Monika Mikušová, PhD.

Prednáška o historickom vývoji zobrazovania holokaustu vo filme v súvislosti s meniacou sa spoločensko-politickou situáciou s dôrazom na problematiku využívania archívnych materiálov.

 

Rétorika propagandistických dokumentárnych filmov – Doc. Mária Ferenčuhová, PhD.

Prednáška odhaľujúca mechanizmy propagandistického dokumentu s použitím komentovaných ukážok z materiálov ako Triumf vôle, Za čo bojujeme, či Československý filmový týždenník.   

Kde sa písalo o projekte Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl:

časopis Film.sk 2015, č. 12: http://www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-12-2015/myslim-si

časopis Film.sk 2016, č. 4: http://www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-4-2016/tema

Kde sme prezentovali projekt Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl:

Konferencie – s príspevkom:

Screen Industries in East-Central Europe, FTF VŠMU Bratislava, 19. – 21. 11. 2015

European Network for Cinema and Media Studies, Postupim, 28. – 30. 7. 2016

 

Panelové diskusie – bez príspevku:

Filmová výchova – proč ji Evropa potřebuje?, MFF Karlovy Vary, 3. 7. 2016

Jakou roli hraje film v dnešním vzdělávaní a je možné v mladých lidech probudit zájem o umělecký film?, MFF Karlovy Vary, 4. 7. 2016

Na prednáške:

Katedra audiovizuálnych štúdií pripravila pre študentov a pedagógov stredných škôl projekt neformálneho vzdelávania s názvom Filmová výchova. Cyklus prednášok odštartoval na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave s témou: "Ako a prečo porozumieť filmu".

Projekt filmovej výchovy na Strednej umeleckej škole v Trenčíne na tému "Film ako experimentálne laboratórium" (alebo o tom, že okrem naratívnej, realistickej, mainstreamovej kinematografie existuje aj "iná", experimentálna).

Ďalšiu z prednášok v rámci grantového projektu "Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl" sme absolvovali na bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru - na tému "Film ako experimentálne laboratórium". Skvelá atmosféra a vnímaví študenti!

V poradí druhá prednáška na bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru bola na tému "Filmová reč".

Projekt Filmová výchova sme absolvovali aj na bratislavskom Gymnáziu Federica Garcíu Lorcu s dvomi témami: "Filmová reč"
a "Začiatky kinematografie".

Pre študentov z "Vazky" - Gymnázia Jána Papánka - sme prednášali priamo na pôde FTF VŠMU a to na tému "Literatúra a film"
(aj s príhovorom dekana Ondreja Šulaja)

V poradí tretia prednáška na bratislavskej Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru bola na 2 témy: "Začiatky kinematografie"
a "Filmová reč".

Pre veľký úspech študenti z Vazky v krátkom čase navštívili FTF opäť, teraz kvôli prednáške Zuzany Mojžišovej "Carmen: Premeny príbehu".