Martin Ciel: Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu

Metódy a možnosti  analýzy filmového obrazu sú skriptá, ktoré Martinovi Cielovi vydala VŠMU v elektronickej forme.

V texte skúma rôzne spôsoby chápania pohyblivého obrazu. Po všeobecných definíciách, popise inštitútu obrazu a jeho charakteristike spolu s charakteristikou mentálnych obrazov a transfigurácie pri vnímaní obrazu nasleduje historický prehľad chápania pohyblivého obrazu, jeho spájania a jeho interpretácií. Tieto dávajú metodologické možnosti pre rôzne spôsoby analýzy filmového diela, ktoré sa často vzájomne dopĺňajú, operujú na hraniciach či križovatkách, ponúkajú nové pohľady na film. Ich popis tvorí záverečnú časť. Text je koncipovaný ako prehľadovo-informačný, skoro encyklopedický výkladový text  vhodný pre študentov filmových škôl.