doc. Katarína Mišíková, PhD.
Prednáša dejiny svetového filmu, vedie semináre filmovej analýzy a súčasnej filmovej teórie. Venuje sa problémom naratívneho porozumenia a analýze filmu. Vydala vedeckú monografiu Mysl a příběh ve filmové fikci (2009), participovala na niekoľkých domácich i zahraničných zborníkoch, spolu s Evou Filovou a Monikou Mikušovou autorsky pripravuje rozhlasový cyklus o dejinách filmu Kino-Ucho. V rokoch 2003 – 2008 pracovala ako dramaturg artových filmov pre Slovenskú televíziu.
prof. Václav Macek, CSc.
K dejinám filmu sa dostal cez sledovanie projekcií v Slovenskom filmovom ústave, po troch rokoch práce v rôznych robotníckych funkciách a kvôli tomu, že politická moc v 80. rokoch buď celkom zakazovala skvelým slovenským filmárom tvoriť, alebo im aspoň všemožne sťažovala ich prácu – a to mal v pláne zmeniť. Preto po roku 1989 písal knihy o Havettovi, Hanákovi, Uhrovi, Kadárovi a o celých našich kinematografických dejinách (spolu s Jelenou Paštékovou). Okrem dejín sa venuje súčasnej fotografii, je kurátorom mnohých výstav (napr. fotofestival Mesiac fotografie) a editorom projektu The History of European Photography.
Prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.
Pôsobí na Katedre umeleckej kritiky a audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU a v Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa dejinám slovenskej kinematografie (rovnomenná publikácia, spoluautor Václav Macek, 1997), dejinám slovenskej literatúry 20. storočia (Poetika a politika, 2004, Leopold Lahola, 2007), intermediálnym presahom literatúry a filmu (monografia Rozprávanie o rozprávaní, 2009). Publikuje v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch.
doc. Martin Ciel, PhD.
SAV, SFÚ, VŠMU. Zaoberá sa filmovou teóriou a kritikou. Prednáškové cykly New York, Praha, Amsterdam, Tel Aviv, Minsk. Knižne publikoval Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011). Programový poradca niekoľkých medzinárodných filmových festivalov.
Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.
Učí na VŠMU, píše do rôznych periodík kratšie (i dlhšie) texty o filme a literatúre, venuje sa odbornej a jazykovej apretácii, je autorkou dvoch beletristických knižiek, šéfkou študentského časopisu Frame o umení pohyblivých obrázkov.
Mgr. Monika Mikušová, PhD.
Vyštudovala filmovú vedu (PhD.) a vedu o výtvarnom umení v Bratislave. Pracovala ako kurátorka v Stredoeurópskom dome fotografie aj ako nezávislá kurátorka a publicistka, prednášala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave a pôsobí ako dramaturgička v Slovenskej televízii.
Mgr. Eva Filová, ArtD.
Pôsobí na FTF VŠMU a na Katedre intermédií a multimédií VŠVU. Publikuje v odborných časopisoch, prioritne sa venuje slovenskému filmu, rodovej problematike a politikám tela. Dramaturgicky a lektorsky pripravuje a uvádza filmové večery k výstavám v Slovenskej národnej galérii. Spolu s Katarínou Mišíkovou a Monikou Mikušovou je autorkou rozhlasového cyklu o dejinách filmu s názvom Kino-Ucho.
Mgr. art. Eva Šošková, ArtD.
Po absolvovaní všetkých troch stupňov štúdia pôsobí na KAS ako pedagogička. Prioritne sa venuje slovenskému animovanému filmu. V kontexte slovenskej kultúry považuje animovaný film za dynamický a životaschopný organizmus, ktorý okrem nadšených tvorcov a stále sa rozrastajúcej základne divákov potrebuje aj podporu reflektujúcich médií. Preto o slovenskom animovanom filme publikuje odborné články a recenzie a venuje sa kurátorskej činnosti.