Audiovizuálna prax

- Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD., Mgr. Eva Filová, ArtD.

Praktické cvičenia pre magisterský stupeň na získanie vedomostí a zručností, ktoré môže absolvent audiovizuálnych štúdií uplatniť v praxi (strihový film o filme, rozhlasová relácia o filme, dramaturgia filmovej prehliadky či festivalovej sekcie a pod.)

Autorská výchova

- prof. Václav Macek, CSc.

Základy vedeckého/novinárskeho písania o filme.

Dejiny slovenskej kinematografie

- prof. Václav Macek, CSc.

Hľadanie skrytých súvislostí, kontextov, interpretácia diel spolu s ich väzbou na autorský, resp. spoločensko-politický a ekonomický vývoj.

Dejiny slovenského filmu

- prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.

Dvojsemestrálny kurz pre praktické ateliéry, spojený s projekciami vybraných titulov, o ktoré sa prednášky opierajú. Cieľom predmetu je orientácia v dejinách slovenskej kinematografie. Nadväzuje na pozadie dejín svetového filmu ako aj slovenskej kultúrnej a umeleckej histórie. Oboznamuje s kľúčovými osobnosťami (nielen režisérskymi), osvetľuje premeny filmového jazyka a poetiky a stručne načrtáva úvod do súčasného audiovizuálneho diania.

Dejiny svetovej kinematografie

- Mgr. Eva Filová, ArtD., Mgr. Monika Mikušová, PhD., doc. Katarína Mišíková, PhD.

Šesťsemestrály prehľad dejín kinematografie vo svete od prekinematografických vynálezov po prelom 60. a 70. rokov 20. storočia s dôrazom na umelecký, technický, priemyselný a inštitucionálny vývin v širšom spoločensko-kultúrnom kontexte. Má oboznámiť poslucháčov s kľúčovými filmovými smermi, umelecko-produkčnými normami, autormi a dielami. Rovnako má objasniť väzby tohto vývinu so súdobými trendmi iných umeleckých druhov a filmovo-teoretickou reflexiou. Zároveň predmet ponúka možnosť vidieť tie najvýznamnejšie a najlepšie filmy histórie a oboznámiť sa aj s menej známymi kinematografiami iných kontinentov.

Prednášky majú formu tematicky zameraných kapitol, sledujúcich vzájomnú previazanosť filmových hnutí a filmárskych osobností. Takto koncipovaná výučba má zorientovať poslucháča bakalárskeho stupňa v histórii filmového umenia a priemyslu, podnietiť ho k samostatnej kritickej reflexii historického materiálu a tým ho pripraviť na pokračovanie v štúdiu súčasnej kinematografie na magisterskom stupni.

Experimentálny film

- Mgr. Eva Filová, ArtD.
Prierez experimentálnym filmom voľne nadväzuje na avantgardy z Dejín svetového filmu bakalárskeho stupňa (v ktorých sme prešli 20. – 40. roky), pokračuje cez 50. roky s presahom do súčasnosti, k novým trendom a umeleckým stratégiám (apropriácia obrazu, remaking Hollywood, gender art, queer art...). Cieľom predmetu je zcitlivovanie vnímania a čítania „iného“ – nekomerčného, nenaratívneho – audiovizuálneho diela, vytvoreného najmä do priestoru galérie a pre „nekinosálový“ typ recipientov.

Filmová filológia

- prof. Václav Macek, CSc.

Skúmanie diela fragmentarizovaného na jeho elementárne častice, práca s trópmi vo filme.

Filmová prax

- Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD., Mgr. Eva Filová, ArtD.

Spojenie výskumnej práce s filmovým nakrúcaním pri tvorbe rozhovoru metódou oral history, ktorý je súčasťou bakalárskej práce. Spolupráca študenta so známymi a menej známymi slovenskými filmovými tvorcami. (Viac nájdete v Projektoch pod heslom "Oral history".)

Filmová reč

- Mgr. art. Eva Šošková, ArtD.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom všeobecný prehľad o filmovej reči, základných zložkách filmu a jeho vyjadrovacích prostriedkoch a oboznámiť ich s rôznymi spôsobmi výstavby filmu, s odbornou terminológiou a s vývojom teoretickej reflexie filmovej reči v priebehu dejín kinematografie. Prednášky sú doplnené projekciami názorných ukážok.

Filmová teória

- doc. Martin Ciel, PhD.

Teória je množina usporiadaných, viac menej záväzných tvrdení, na ktoré skupina vedcov odkazuje, keď chce pochopiť či vysvetliť podstatu daného problému. Napríklad: film je semiotické zoskupenie dynamických audiovizuálnych obrazov organizovaných podľa sekvenčného dispozitívu.

Okrem toho aj gangstri, prestrelky, western, láska, sex, strach a smiech, naháňačky na koňoch a vesmírnych lodiach! Prednáška sa dotýka aj filmových žánrov.

History of Slovak Cinema

- Mgr. Monika Mikušová, PhD., Mgr. art. Eva Šošková, ArtD.

Predmet je určený zahraničným študentom v rámci programu Erasmus+. Cieľom jednosemestrálneho kurzu je priblížiť zahraničným študentom dejiny slovenskej kinematografie v kontexte dejín Slovenska. Pretože mnohí z nich nemusia poznať slovenskú kinematografiu alebo kultúru, kurz predstavuje výber z najvýznamnejších udalostí, trendov a filmových tvorcov. Súčasťou kurzu sú aj premietania kľúčových slovenských filmov.

Kultúra písaného slova

- Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.

Štvorsemestrálny predmet o štylistike, o nástrahách i slastiach písania, o novinárskych útvaroch a filmových recenziách. Slovo je dôležité, veď bolo aj na počiatku.

Literatúra a film

- prof. Jelena Paštéková, CSc.

Ľudia 19. storočia ukladali veľké príbehy do románov a ľudia 20. storočia podľa nich začali nakrúcať filmy. 21. storočie je intermediálne, príbeh sa dávno neviaže na jediný spôsob vyjadrenia. Hoci sú slávny spisovateľ a bestseller stále súčasťou marketingu, situácia sa pootočila: úspešné filmy a seriály sa novelizujú, vydávajú sa vo veľkých nákladoch, vznikajú z nich dajme tomu komiksy, komiksové verzie sa znova recyklujú do podoby filmu, pretože trh si ustavične žiada  nový tovar. Príbehy sú prepojené zjavnými aj menej nápadnými sieťami, ktoré sa nemusia volať práve facebook. Aj o tomto je predmet s názvom Literatúra a film. Jeho kľúčovými slovami sú autor, dielo, interpretácia. V minulosti znamenala literárna predloha predovšetkým zaujímavú hotovú tému. Medzi tradičné problémy preto patria filmové adaptácie, nad ktorými sa vznáša starodávny duch literárnej predlohy. Dnes sú hranice medzi oboma umeniami pohyblivejšie. Vyplynuli z otvorenosti súčasného umenia a kultúry. Stále ich však podmieňuje odlišnosť literárnej a filmovej mediality: povaha literárneho a filmového rozprávania, rozdielnosť jazyka.

Metódy a prístupy

- kolektív

Cieľom kolektívneho predmetu na Mgr. stupni Katedry audiovizuálnych štúdií s názvom Metódy a prístupy je poskytnúť študentom prehľad o rôznych možnostiach, ako pristupovať k výskumu audiovizuálnych diel a ich prostredia. Predmet študentov učí, ako majú aplikovať interdiscipliplinárne vedomosti z viacerých tematických modulov a osvojiť si ich natoľko, aby ich dokázali využiť vo svojich originálne formulovaných individuálnych projektoch.

Obrazy inakosti

- Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.

Cieľom predmetu je sledovanie a interpretácia zobrazovania inakosti v domácej i svetovej kinematografii. Hovoriť a premýšľať o inakosti (a jej filmových obrazoch) znamená hovoriť a premýšľať o pojmoch ako skupinová či individuálna identita a rozdielnosť, autenticita, reprezentácia, moc, globalizácia, vzťahy majority a minorít, asimilácia a integrácia, predsudky, stereotypnosť, diskriminácia, konflikt atď. Sú to pojmy posledné desaťročia spojené s tzv. kulturálnymi štúdiami. Na hodinách sa kladie veľký dôraz na aktívny prístup poslucháčov, v istej fáze práve oni celkom preberajú zodpovednosť za výber parciálnej témy a vedenie seminárov.

Postštrukturalizmus a myslenie o filme

- Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so základnými princípmi myslenia a pojmami postštrukturalistického myslenia, ako sú znak, štruktúra, obraz, diskurz atď.  Akcent interpretácie je položený na priblíženie špecifiky spôsobu filozofickej práce so statickými a pohyblivými obrazmi v textoch Jacquesa  Derridu, Jean-Francoisa Lyotarda a Gillesa Deleuza.

Praktická stáž

Študentom pootvárame dvere do redakcií časopisov, do prípravných tímov filmových festivalov, kín, klubov, filmových inštitúcií a distribučných spoločností.

Rodové štúdiá

- Mgr. Eva Filová, ArtD.

Rodové štúdiá (Gender studies) v súčasnosti tvoria prirodzenú súčasť spoločensko-humanitných vied, ponúkajú kritické prehodnotenie aspektov verejného a súkromného života, ktoré predurčili asymetrické vzťahy medzi mužmi a ženami. Orientovanie sa v základnej terminológii, ťažiskových literárnych, filozofických, sociologických a feministických koncepciách by malo byť povinnou výbavou študentov audiovizuálnych štúdií. Jednotlivé teoretické koncepcie a rodové problematiky budú aplikované na vybrané príklady z domácej a zahraničnej kinematografie.

Seminár analýzy filmu

- doc. Katarína Mišíková, PhD.

Na písanie je síce talent nevyhnutný, ale jestvujú isté naučiteľné postupy, podnecujúce analytické myslenie a schopnosť písomne argumentovať. Na ne je zameraný seminár, na ktorom si poslucháči osvoja základy neoformalistickej filmovej analýzy a jej terminológiu. Má charakter praktických cvičení, ktoré smerujú k nabudeniu vnímavosti voči zákonitostiam filmovej formy, naratívnym a štylistickým vzorcom. Prostredníctvom práce s vybranými filmami si spolu s poslucháčmi objasníme, ako jednotlivé prostriedky filmového diela fungujú v rámci celku filmovej formy a aké účinky dokážu vyvolávať. Súčasťou seminára bude tiež práca so základnými zručnosťami písania o filme (formulácia témy, východisko, argumentačné stratégie...).

Seminár súčasného filmu

- Mgr. Monika Mikušová, PhD.

Seminár nadväzuje na predmet Súčasný svetový film a študentom ponúka možnosť prehĺbiť si vedomosti o najaktuálnejších trendoch vo svetovej kinematografii, ale aj spoznať ďalšie kľúčové aspekty diania v súčasnej audiovízii, ako sú festivalové stratégie a politiky, filmová distribúcia, podporné schémy a grantové systémy, ale aj nárast popularity Quality TV, či sily ázijských trhov.

Seminár tvorby

Alfou a omegou štúdia je ročníková práca, teda samostatný výskumný projekt, ktorého výstupom je ročníková práca. Seminár poskytuje priestor pre vlastnú autorskú invenciu a realizáciu výskumných zámerov formou osobných konzultácií so školiteľom a individuálnej práce na texte.

Spoločenská angažovanosť filmového tvorcu

- Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.

Podrobnejšia exkurzia do sveta filmov zobrazujúcich Rómov umožní lepšie chápať aj príbehy týkajúce sa iných minorít.

Súčasný slovenský animovaný film

- Mgr. art Eva Šošková, ArtD.

Kam sa posunul slovenský animovaný film od čias kritických Kubalových grotesiek, mohutnej večerníčkovej tvorby pre deti a autorských filmov, ktorých autori museli zo začiatku zápasiť s problémami takmer nulového profesionálneho zázemia? Deväťdesiate roky sú obdobím vzniku novej vlny slovenského animovaného filmu. Aké filmy priniesla a aký je slovenský animovaný film dnes?

Súčasný svetový film

- Mgr. Eva Filová, ArtD., Mgr. Monika Mikušová, PhD., doc. Katarína Mišíková, PhD.

Dvojsemestrálny prehľad svetovej kinematografie od 70. rokov po koniec 20. storočia s presahom po súčasnosť. Prostredníctvom prednášky a seminára ponúka možnosť oboznámiť sa s najaktuálnejšími trendmi vo svetovej kinematografii a s filmami, ktoré tieto trendy určujú. Predmet nadväzuje na Dejiny svetovej kinematografie z bakalárskeho stupňa štúdia a kladie si za cieľ poslucháčov magisterského stupňa štúdia zorientovať v oblasti novšej a súčasnej kinematografie.

Študentské konfrontácie

Séria stretnutí kritikov a filmárov, hodnotenie a diskusia študentskej tvorby.

Úvod do audiovizuálnych štúdií

Seminár má poslucháčov 1. ročníka v kocke zoznámiť s náplňou, nástrojmi a praktickými presahmi ich domovskej disciplíny. Je koncipovaný ako séria monotematických stretnutí, vedených zakaždým iným prednášajúcim, čo zároveň umožní študentom zoznámiť sa s jednotlivými pedagógmi katedry. V letnom semestri na predmet nadväzuje Autorská výchova, užšie zameraná na metodológiu filmologického výskumu.

Úvod do kognitívnej filmovej teórie

- doc. Katarína Mišíková, PhD.

Je film ilúziou skutočnosti alebo jej reprodukciou? Musíme sa „učiť“ rozumieť filmu? Prečo sa diváci dojímajú nad osudom fiktívnych filmových postáv alebo sa boja o svojich obľúbených hrdinov? Aké poznávacie mechanizmy stoja za porozumením filmovým obrazom od primárnej roviny vizuálneho rozpoznávania cez pochopenie príbehu až po interpretáciu jeho implicitných významov? Na seminári vychádzajúcom z platformy kognitívnych vied spolu s poslucháčmi hľadáme odpovede na podobne položené otázky prostredníctvom rozpravy nad vybranými textami kognitívne orientovaných filmových teoretikov a prostredníctvom analýzy filmových príkladov.

Vybrané kapitoly z dejín slovenského filmu

- prof. PhDr. Jelena Paštéková, PhD.

Dvojsemestrálny voliteľný kurz na magisterskom stupni. Nadväzuje na vedomosti bakalárskeho štúdia, sleduje horizontálno-vertikálne rezy naprieč filmovou históriou. Oproti kurzu Dejín vytvára iné tematologicko-poetologické siete, prehlbuje vnímanie kultúrnych a umeleckých súvislostí. Diskusný charakter predmetu podporuje formuláciu vlastných názorov, ale aj hľadanie kontaktov medzi minulosťou a dneškom prostredníctvom okruhov civilizmus a postcivilizmus, reflexia minulosti, národná identita, láska po slovensky, kontinuita a diskontinuita ostatného dvadsaťročia a i.