Frame

Frame je časopis, ktorý už niekoľko rokov vzniká na pôde Katedry audiovizuálnych štúdií. Nevznikol z povinnosti, ale z potreby. Z potreby nájsť, založiť a dlhodobo prevádzkovať platformu, kde sa budú môcť – verejne, a to je dôležité – prezentovať študenti z našej katedry. Kde budú môcť – hromadne, a to je tiež dôležité – predviesť, ako dokážu reflektovať filmovú tvorbu našu i zahraničnú, ako o nej premýšľajú a v akej kvalite vedia svoje myšlienky dať na papier.  

Prvé číslo časopisu Frame uzrelo svetlo sveta v roku 2003, sprvu vychádzal samostatne, neskôr si ho vzal pod krídla odborný časopis Kino Ikon. Do roku 2020 vychádzal Frame (vďaka finančnej podpore VŠMU a Asociácie slovenských filmových klubov) dva razy do roka ako (graficky, obsahovo i štruktúrou oddelená) súčasť Kino Ikonu. Od roku 2021 prešiel do online priestoru.

Každé číslo má hlavnú tému – napríklad  Minulosť, Adaptácia, Deštrukcia, Film noir, Normalizácia, Konfrontácie... Na horúcu aktuálnosť príspevkov, vzhľadom na periodicitu vychádzania časopisu, bolo nevyhnutné rezignovať.

Zväčša majú príspevky formu recenzie, ale objavujú sa aj články porovnávajúce, zhodnocujúce viac než len poučenie z jedného filmu, objavujú sa profily režisérov, rozhovory, scenáre, reportáže, ale aj príspevky odzrkadľujúce život školy, katedry, študentov. Frame je rovnako priestorom pre uverejňovanie prekladov, kde si autor môže naživo vyskúšať svoju schopnosť cudziemu jazyku (a odbornej hantírke v cudzom jazyku) nielen porozumieť, ale ho aj zmysluplne pretransponovať do slovenčiny.

Všetky čísla filmového občasníka študentov Audiovizuálnych štúdií si môžete prečítať tu:

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003