Konferencia Screen Industries in East-Central Europe (SIECE)

V dňoch 19. - 21. novembra 2015 sa v priestoroch FTF VŠMU v Bratislave koná piata medzinárodná konferencia Screen Industries in East-Central Europe (SIECE) 

5. SIECE sa chce sústrediť na systémové zmeny v kinematografiách, ktoré prostredníctvom zásadných inštitučných, legislatívnych či technologických zásahov viedli k zmenám hodnôt, estetických trendov aj modov produkcie, distribúcie i recepcie filmu. Cieľom je pokračovať vo vytváraní interdisciplinárnej platformy na diskusiu o transformačných procesoch kinematografií v regióne, ako aj konfrontovať skúsenosti filmových a mediálnych historikov a teoretikov s filmovými a mediálnymi profesionálmi. Vzhľadom na miesto konania konferencie, dôraz tentokrát kladieme na špecifiká, ktoré priamo vyplynuli zo špecifických skúseností (v 90. rokoch takmer zlikvidovanej) slovenskej kinematografie, ktorej stabilizácia po roku 2004 sa už nevyhnutne prekryla s riešením špecifických otázok týkajúcich sa globálnych technologických zmien (predovšetkým digitalizácia). 

Súčasťou podujatia je predkonferenčný panel, venovaný prezentácii aktuálnych výskumných projektov na Slovensku a v Čechách ako aj novým výzvam audiovizuálnej distribúcie.

Oficiálnym jazykom predkonferenčného panelu je slovenčina a čeština.

Oficiálnym jazykom konferencie je angličtina.

Vstup na podujatie je voľný.

Hlavní organizátori: Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Filmová a televízna fakulta VŠMU v Bratislave

Spoluorganizátori: Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, Česká společnost pro filmová studia