Nový slovenský film (VŠMU 2015)

Vysoká škola múzických umení vydala kolektívnu monografiu Nový slovenský film. Produkčné, estetické, distribučné a kritické východiská (zostavili Katarína Mišíková a Mária Ferenčuhová). Publikácia systematicky analyzuje vývoj slovenskej kinematografie posledných rokov v oblasti hraného, dokumentárneho, animovaného a študentského filmu, ako aj filmovej distribúcie a kritickej reflexie. Je doplnená o výberovú filmografiu, bibliografiu a prehľadové tabuľky so slovenskými majoritnými hranými, dokumentárnymi a animovanými filmami 2011 - 2015.

Z obsahu:

Katarína Mišíková: Hľadanie žánru v súčasnom slovenskom hranom filme

Mária Ferenčuhová: Obrazy "iných" a "druhých" v súčasnom slovenskom dokumentárnom filme

Eva Šošková: Na poli animovaného filmu

Žofia Bosáková: Študentský film na Slovensku

Eva Križková: Zlomy a transformácie v slovenskej kinodistribúcii

Václav Macek: (Ne)kriticky o kritike a poznámky k teórii

Vydanie publikácie podporil Audiovizuálny fond a Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0797-12.

Publikácia je dostupná online: http://www.vsmu.sk/page19/styled-5/files/novyskfilm_A5_e_book.pdf

 

"Nový slovenský film ponúka v zatiaľ najsystematickejšej podobe zhodnotenie domácej kinematografie v období, keď sa zmenila nielen jej žánrová štruktúra a stabilizovala sa jej kvantita, ale sa aj začalo meniť povedomie o nej, jej kritika a recepcia. Monografia ponúka prehľad vývoja troch filmových rodov (animovaného, dokumentárneho a hraného), ale aj prehľad študentského filmu, kritiky a tiež základný prehľad v zmenách systémovej podpory a distribúcie. Nové myšlienkové, estetické a žánrové tendencie v slovenskom filme vníma v širších súvislostiach ako neoddeliteľné od generačnej výmeny tvorcov i kritikov, ale aj od zmien v spôsoboch financovania, v skrytej dramaturgii grantových podpôr a v podmienkach filmovej distribúcie či prezentácie na festivaloch."

Jana Dudková


"Publikácia Nový slovenský film ponúka čitateľovi komplexný obraz o aktuálnej kondícii našej kinematografie. Súbor textov známych filmových historikov a teoretikov predstavuje okrem aktualizácie informácií vo všetkých dôležitých sférach vývoja slovenskej audiovízie daného obdobia (2011 – 2015) aj ich analytické spracovanie, interpretačné zhodnotenie a vyznačenie základných tendencií hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby a tiež v priestore filmovej distribúcie i kritiky."

Martin Kaňuch